دانستنی های علم تغذیه ورزشی

این نوشته برای افراد عادی، ورزشکاران و مربیان است. بنابراین در نظر ندارد تا به بررسی روشهای پیچیدهٔ علمی موضوع بپردازد. لیکن شناخت اولیه از این علم به منظور درک کلی تغذیهدرمانی، میتواند در عملکرد و فعالیت بدنی مثبت فرد مؤثر باشد.علومی که مورد بحث قرار میگیرند:
۱) فیزیولوژی (فعالیت سلولی و هضم و جذب غذا)
۲) بیوشیمی (چگونگی تبدیل غذا به انرژی به منظور نگهداری و بازسازی ساختار مورفولوژیکی (ریخت شناسی بدن)
۳) شیمیایی (ساختار اساسی مواد مغذی ضروری)

منبع : کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد |دانستنی های علم تغذیه ورزشی
برچسب ها : تغذیه ورزشی